Annual Mini-Symposia "Students as Teachers"

SYMPOSIUM THEME DATE
4th 4th Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 27th - 28th April 2016
3rd 3rd Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 29th April 2015
2nd 3rd Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 30th April 2014
1st 1st Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 30th April 2013